Adatkezelési tájékoztató

 
A Konica Minolta számára kiemelt jelentőséggel bír a nyitott, átlátható és jogszerű adatkezelés. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és Önt milyen jogok illetik meg ezzel kapcsolatban. Elsősorban üzleti vonatkozású, céges adatokat tartunk nyilván, azonban egyes adatok Önre, mint magánszemélyre, vagy mint egy cég vagy más szervezet kijelölt kapcsolattartójára vagy képviselőjére vonatkozhatnak.
A tájékoztató első része általános jellegű és minden adatkezelésünkre vonatkozik, ezt követően pedig az adatkezeléseink egyes nagyobb csoportjaira adunk részletes tájékoztatást.
 
Érvényesség kezdete: 2022. április 2.

 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatkezelő (az „Adatkezelő” vagy „mi”) a Konica Minolta Magyarország Kft. (1117 Budapest, Galvani u. 4.; cégjegyzékszám: 01 09 065996).
Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelyből Ön azonosítható, például az Ön neve vagy telefonszáma.

Hogyan érhet el minket?

Ha bármilyen kérdése merül fel az adatvédelemmel kapcsolatban, adatvédelmi tisztviselőnk bármikor szívesen fogadja megkeresését. Elérhetősége az alábbi:
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17
30855 Langenhagen, Németország
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection@konicaminolta.eu

Honnan jutunk személyes adatokhoz?

Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, illetve egyéb üzleti kapcsolat során különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:

Közvetlenül Öntől

-         Szerződéses kapcsolat létesítése esetén (pl. műszaki termékek vásárlása, karbantartási vagy más szolgáltatásunk igénybe vétele)
-          Személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen vagy valamelyik általunk üzemeltetett honlapon keresztül történt) érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén
-         Direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulásával
-         Szakmai vagy promóciós rendezvényünkön, oktatásunkon való részvétellel és névjegykártya-leadással, információs kérdőív kitöltésével
-         Valamilyen szerződéskötéssel kapcsolatos felhívásunkra, tenderünkre vagy álláspályázatunkra való jelentkezéssel

Más forrásból

-         Hivatalos értékesítési hálózatunk tagjaitól (pl. ha dealerünk csak közvetít egy ügyletet, ami közvetlenül velünk jön létre)
-         A Konica Minolta cégcsoport valamelyik más tagjától, illetve egyéb üzleti partnerünktől
-         Az Ön nevében esetlegesen eljáró vagy az Ön munkáltatójaként, megbízójaként eljáró más személytől, ügyintézőtől
-         Elektronikus vagy offline közvetítő felületen vagy szolgáltatón keresztül
-         Nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok)
-         Az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján

Hol tároljuk a személyes adatokat?

Személyes adatait elektronikusan alapvetően a saját, a cégcsoportunkba tartozó más vállalkozások, vagy a megbízásunkból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön és esetleges telephelyeinken vagy más helyiségeinkben, illetve esetlegesen irattárolással megbízott adatfeldolgozóinknál.

Hogyan gondoskodunk adatai biztonságáról?

Az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrizzük, valamint műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket teszünk azok védelme érdekében, hogy megakadályozzuk azok elvesztését, illetéktelen felhasználását vagy módosítását. Azon szerződéses partnereink (pl. hivatalos értékesítési hálózat, szállítók), akik a velünk fennálló üzleti kapcsolataik alapján – az ebben a tájékoztatóban írt módon – hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, szerződéses kötelezettséget vállalnak ezek titokban tartására és az adatkezelés célján kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

Mi az egyes adatkezelések célja és jogalapja?

Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll. Ilyen eset például, ha az Ön adatai egy szerződésben szerepelnek, ami egyúttal számviteli bizonylat is.

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül.
Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, illetve az Ön mint aláíró vagy kapcsolattartó adatai szerepelnek a szerződésben, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.
Ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig.
Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapja függetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e.Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek közt
-         a számviteli törvény (azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve
-         az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) az adóügyi bizonylatokra, melyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.
Más esetekben, például, ha az adatkezelés jogalapja valamilyen jogos érdekünk, vagy más okból eltérünk a fentiektől, külön tájékoztatjuk Önt lentebb az adott adatkezelés időtartamáról.

Kik az adatok címzettjei?

Az adatok nem hozzáférhetőek bárki számára. Egyrészt adatfeldolgozókat veszünk igénybe bizonyos okokból, másrészt pedig szabályozzuk, hogy az Adatkezelő szervezetén belül és kívül ki férhet hozzá az adatokhoz. A személyes adatok közlése szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik. Adatait nem adjuk tovább a felsorolt címzetteken kívül álló külső felekkel.
Az Adatkezelő saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozói vagy –előkészítői szintek egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön.
Harmadik feleknek elsősorban az Önnek kínált termék vagy szolgáltatás nyújtásának lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük, pl. egyes hatóságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén. Adatokat továbbíthatunk különösen az alább felsorolt címzetteknek, illetve az egyes adatkezeléseknél megadott további címzetteknek:
-         A Konica Minolta cégcsoport külföldi tagvállalatai, melyek egységes informatikai, pénzügyi, számviteli és egyéb szolgáltatásokat nyújthatnak a csoport tagjai számára;
-         Bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály feljogosít vagy kötelez minket;
-         Vállalkozóink, megbízottjaink, együttműködő partnereink, hivatalos értékesítési hálózatunk tagjai vagy meghatalmazottjaink, akik bármilyen szerepkörben részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja.

A hozzáférés joga:

Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai.
Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezelések jogalapját lentebb minden esetben feltüntetjük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.

Adathordozhatósághoz való jog

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl. PDF vagy Word) formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozás joga
Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el.
Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztétel joga

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.
Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (06-1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

A tájékoztató módosításai és elérhetősége

Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A tájékoztató keltét a dokumentum elején szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról.
 
MARKETING / HÍRLEVÉL / RENDEZVÉNY/KÉRDŐÍV

1.          A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, email címe, munkáltatója vagy megbízója neve és székhelye, az Ön munkaköre.

Üzleti érdeklődésre vonatkozó adatok

E körben az Ön termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődésével kapcsolatos információkat – pl. az információs kérdőívben megadott válaszait –  kezeljük amennyiben azok személyes adatnak minősülnek.

Rendezvénytámogató szoftverrel kapcsolatos adatok
   
E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, email címe, telefonszáma és a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődésével kapcsolatos információkat, továbbá a rendezvény előadásaival kapcsolatos esetleges kérdéseit, és visszajelzéseit is kezelhetjük. Kezeljük továbbá az előadóink nevét, cégnevét és beosztását is, mely a résztvevők számára is nyilvánosan hozzáférhető információ lesz.

Szakmai utazás- vagy rendezvényszervezéssel és kapcsolódó utasbiztosítással kapcsolatos adatok

Születési helye és ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma (utasbiztosítás esetén), lakcíme, gépjármű rendszám, étkezési preferenciák

2.          Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, nem fogjuk tudni cégét vagy más szervezetet Önön, mint kapcsolattartón keresztül megkeresni marketing ajánlatainkkal, személyre szabott megoldásainkkal és nem tudjuk meghívni Önt workshopjainkra, eseményeinkre stb., ill. megszervezni az utazást és a részvételt.

3.          Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel, ill. Önön, mint kapcsolattartón keresztül az Ön által képviselt céggel vagy más szervezettel a kapcsolatot és direkt marketing ajánlatokat (ideértve az információs felméréseket, kérdőíveket, meghívókat, reklámokat, hírleveleket, szakmai és promóciós rendezvényeket, termék és szolgáltatás ismertetőket, sikertörténeteket, akciókat stb.) küldhessünk Önnek.
Rendezvényünkre jelentkezés esetén az adatkezelés célja, hogy biztosíthassuk az Ön részvételét és megfelelő tájékoztatását szakmai és promóciós rendezvényeinken.
Személyes adatainak kezelése elsősorban az Ön hozzájárulásán alapszik. Amennyiben az Ön adatait öntől vagy harmadik személytől olyan kontextusban szerezzük meg, amely alapján Ön számíthat megkeresésünkre (pl. korábbi ügyfélkapcsolat állt fenn köztünk, szakmai rendezvényen átadta névjegyét kollégánknak, vagy szakmai oldalon, pl. a LinkedIn-en szerepelnek kapcsolati adatai), úgy adatainak kezelése jogos érdekünkön alapszik, azonban ez esetben is törekszünk a hozzájárulás megszerzésére. Jogos érdekünk lényege, hogy az Ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet megkeresésével kapcsolatos érdekünkkel összefüggésben végzett adatkezelés elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

4.          Az adatkezelés időtartama

Jogos érdekünk alapján végzett adatkezelés esetén adatait az adatkezelés céljának megfelelő ideig kezeljük, hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig, vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig.

5.          Az adatok címzettjei

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek vagy az Ön által képviselt cégnek vagy szervezetnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:
-         Reklám-, marketing- és médiaügynökségek,
-         Rendezvényszervezésben részt vevő megbízottak, vállalkozók (pl. rendezvénytámogató szoftvert biztosító cégek), szálláshelyek,
-         Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhelyszolgáltatókat, közösségi és más weboldal üzemeltetőket, hírlevél és marketing automatizmus rendszereket, levélküldő rendszereket stb.
-         Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások.
 
RENDEZVÉNYFOTÓZÁS/VIDEÓZÁS, HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉS

1.          A kezelt adatok köre

Fotók, videók, amelyeken Ön, mint rendezvényünk látogatója, látható, hallható lehet.

2.          Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha nem adja hozzájárulását a fotózáshoz, videófelvétel és/vagy hangfelvétel készítéshez vagy azt visszavonja, nem készülnek, ill. törlésre kerülnek az Önt ábrázoló képek, videófelvételek, hangfelvételek.

3.          Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja rendezvényeink megörökítése és azok népszerűsítése. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik.

4.          Az adatkezelés időtartama

Az Önt ábrázoló fotót, videót hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

5.          Az adatok címzettjei, adatfeldolgozók

Az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:
-          rendezvényfotózást/videózást végző vállalkozások a fotók/videófelvételek elkészítéséhez;
-          közösségi oldalak üzemeltetőit a fotók/videók közzétételéhez (pl. facebook.com, linkedin.com)
A fotókat/videókat az alábbi oldalakon/médiumokban publikáljuk:
-          saját intranet rendszerünk és External Minutes című belsős újságunk, melyekhez munkatársainknak van hozzáférése;
-          a facebook.com/konicaminoltahu alatt található Facebook-oldalunk, az itt közölt fotók/videók bárki számára publikusak;
-          a www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-hungary/ alatt található LinkedIn oldalunk, az itt közölt fotók/videók bárki számára publikusak;
 
FOTÓZÁS/VIDEÓZÁS, HANGFELVÉTEL ÉS INTERJÚ KÉSZÍTÉSE MARKETING KAMPÁNY CÉLJÁBÓL
 
 1.  A kezelt adatok köre

Marketingkampányok során készített fénykép-, video- és hangfelvételek, illetve interjúk amelyeken Ön, mint a kampány szereplője látható, hallható és visszaidézhető lehet.
 
2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha nem adja hozzájárulását a fotózáshoz, videófelvétel és/vagy hangfelvétel, illetve interjú készítéshez vagy azt visszavonja, nem készülnek, ill. törlésre kerülnek az Önt ábrázoló képek, videófelvételek, hangfelvételek, interjúk.
 
3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja marketing kampányok készítése termékeinek ismertetése, népszerűsítése, céljából. Az adatkezelés az Ön önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapszik.
 
4.  Az adatkezelés időtartama

Az Önt ábrázoló fotót, videót, illetve hangfelvételt hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

5.  Az adatok címzettjei, adatfeldolgozók

Az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

-          kampányfotózást/videózást végző vállalkozások a fotók/videófelvételek elkészítéséhez;

-          közösségi oldalak üzemeltetőit a fotók/videók közzétételéhez (pl. facebook.com, linkedin.com)
 
-          internetes hirdetési oldalak üzemeltetőit a fotók/videók közzétételéhez

A fotókat/videókat az alábbi oldalakon/médiumokban publikáljuk:

-          saját intranet rendszerünk és External Minutes című belsős újságunk, melyekhez munkatársainknak van hozzáférése;

-          a facebook.com/konicaminoltahu alatt található Facebook-oldalunk, az itt közölt fotók/videók bárki számára publikusak;

-          a www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-hungary/ alatt található LinkedIn oldalunk, az itt közölt fotók/videók bárki számára publikusak;

-          egyéb internetes hirdetési felületek, az itt közölt fotók/videók bárki számára publikusak;
VIDEÓ, HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉS VIDEOKONFERENCIÁKON

1.          A kezelt adatok köre

Videók, hangfelvételek amelyeken Ön, mint egy megbeszélés résztvevője látható, hallható lehet.

2.          Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha nem adja hozzájárulását a videófelvétel és/vagy hangfelvétel készítéshez vagy azt visszavonja, nem készülnek, ill. törlésre kerülnek az Önt ábrázoló képek, videófelvételek, hangfelvételek.

3.          Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy pontosan visszaidézhessük a megbeszélésen elhangzottakat és oktatási  és vagy információ átadási szándékkal továbbíthassuk a felvételt érintett munkavállalóknak. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik.
 
4.          Az adatkezelés időtartama

Az Önt ábrázoló videót, hangfelvételt hozzájárulásának visszavonásáig, illetve annak az adott projektnek a befejezéséig kezeljük, amihez kapcsolódóan a videokonferencia megtartásra került.
 
5.          Az adatok címzettjei, adatfeldolgozók

Ha az adott projekt teljesítéséhez szükséges, adatait továbbíthatjuk a témában érintett munkavállalóink részére.

 
ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

1.          A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, email címe, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre.

Üzleti kapcsolat előzményeire adatok

E körben az Ön által képviselt cég vagy szervezet által igénybe vett termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információkat kezeljük amennyiben azok személyes adatnak minősülnek.

A visszajelzésekben foglalt információk

Amennyiben visszajelzése személyes adatnak minősülő információkat is tartalmaz, ezeket is kezeljük.

2.          Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön tiltakozik adatai kezelése ellen, az Ön, vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet termékeinkről és szolgáltatásainkról alkotott véleményét nem fogjuk tudni figyelembe venni annak érdekében, hogy emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minőségét.

3.          Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy visszajelzést kapjunk az Ön, illetve Ön által képviselt cég vagy szervezet vásárlói, ill. ügyféltapasztalatairól és ez alapján emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minőségét.
Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az Ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet üzleti visszajelzésével kapcsolatos visszajelzés kéréséhez fűződő érdekünk miatt az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

4.          Az adatkezelés időtartama

Válaszadás esetén a kérdőívben megadott adatait a kérdőív lejárati határidejétől számítva 3 hónapig megőrizzük, amely időszak alatt a válaszokat feldolgozzuk, és amennyiben szükséges szolgáltatásaink minőségének javítására megoldást kínáljunk.
 
SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK

1.          A kezelt adatok köre

Ügyféladatok, kapcsolattartási és képviseletre jogosult azonosítási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, email címe, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma, bankszámlaszáma, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre, az Ön cégjogi státusza, az Ön bármely vonatkozó online rendszerbeli fiókjához kapcsolódó felhasználói név és jelszó.

Szerződéses adatok

Az Önnel vagy az Ön által képviselt céggel vagy szervezettel kötött szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó, ill. azt helyettesítő dokumentumban (pl. megrendelőlap) fellelhető bármilyen egyéb, személyes adatnak minősülő információ.

Informatikai, webshop és eszközhasználati adatok

Alkalmazásfejlesztéshez, IT támogatáshoz vagy más hasonló szolgáltatáshoz, továbbá online vásárláshoz kapcsolódóan többek közt IP cím, login név, felhasználói név, jelszó, becenév vagy más azonosító, PIN kód, MAC cím; műszaki berendezések, online felületek vagy applikációk használati módjával kapcsolatos adatok.

2.          Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk Önnek, illetve az Ön által képviselt cégnek vagy szervezetnek termékeinket értékesíteni, ill. szolgáltatásainkat nyújtani, illetve nem tudunk adott esetben az Ön vagy az Ön által képviselt cég vagy szervezet által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolni, illetve igénybe venni. Szintén előfordulhat, hogy vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén az Ön, mint kapcsolattartó adatai megadásának elmaradása azt eredményezi, hogy a szerződés nem lesz megköthető vagy teljesíthető.

3.          Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy termékeinket értékesítsük, illetve szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek illetve az Ön által képviselt cégnek vagy szervezetnek, ideértve többek közt a műszaki eszközök értékesítését, illetve a profilunkba vágó szolgáltatásokat (pl. szervizelés, IT szolgáltatások stb.) akár online, akár offline csatornákon.
Az adatkezelés célja továbbá, hogy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi szavatossági vagy garanciális kötelezettségünket és bármilyen egyéb, szerződésben vagy jogszabályban előírt további kötelezettségünket teljesíthessük. Amennyiben Ön, illetve az Ön által képviselt cég vagy szervezet kínál a részünkre terméket vagy szolgáltatást, úgy az adatkezelés célja az, hogy ezeket igénybe vehessük.
Ha Ön nem szerződő fél, hanem egy cég vagy más jogalany nevében jár el, mint annak szerződést kötő képviselője, megbízottja, vagy a szerződésben feltüntetett kapcsolattartója, akkor az adatkezelés célja az Önnel kapcsolatban álló szerződő féllel kötött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ha Ön nem szerződő fél, hanem vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén képviselő vagy kapcsolattartó, akkor az adatok kezelése jogos érdekünkön alapszik. Ennek lényege, hogy az Önt foglalkoztató vagy megbízó céggel vagy szervezettel kötött szerződés létrejötte és teljesítése okán az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.
Az adatkezelés jogalapja továbbá jogszabályi kötelezettségünk teljesítése a szavatossági és/vagy jótállási igényekkel kapcsolatban.

4.          Az adatok címzettjei

Adatokat továbbíthatunk a hivatalos értékesítési hálózatunk tagjai felé, akik egyes termékek és szolgáltatások nyújtásában elengedhetetlenül részt vesznek.
Egyes szolgáltatásokat külső partnerek nyújtanak, vagy ezek nyújtásában közreműködnek, pl. IT, tárhely, logisztikai, postai vagy fuvarozási szolgáltatók. Ezen szolgáltatások kapcsán az adatokat partnereinknek továbbítjuk.
Külső finanszírozás esetén adatokat továbbítunk a bevont pénzügyi szolgáltató partner felé, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhet.
Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselőnk vagy behajtással foglalkozó megbízottunk részére.
 
BEJÖVŐ KAPCSOLATFELVÉTEL / AJÁNLATKÉRÉS

1.          A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, telefonszáma, email címe, munkáltatója vagy megbízója, az Ön munkaköre.

Egyéb adatok

Az ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk.

2.          Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön, illetve az Ön által képviselt cég vagy szervezet által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, arra reagálni, illetve Önnel kommunikálni.

3.          Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy szerződéses jogviszony nélkül is válaszolhassunk az Öntől, illetve az Ön által képviselt cégtől vagy szervezettől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, termékregisztrációs kérés, ajánlatkérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül.
Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az üzleti tevékenységünkhöz szükséges kommunikáció bonyolításával kapcsolatos érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

4.          Az adatkezelés időtartama

Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.

5.          Az adatok címzettjei

Ha az adott érdeklődés megválaszolásához vagy kérés teljesítéséhez szükséges, adatait továbbíthatjuk hivatalos értékesítési hálózatunk illetékes tagja vagy tagjai felé.
 
ÁLLÁSAJÁNLATRA JELENTKEZŐK

1.          A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

E körben olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön vezeték- és keresztneve, postacíme, email címe, telefonszáma, LinkedIn profiljának elérhetősége.

CV adatok

Önéletrajzában, motivációs levelében szereplő vagy a felvételi eljárás során más módon közölt személyes adatnak minősülő információk, úgy mint végzettségek, korábbi munkahelyek, tapasztalat, jelenlegi vagy korábbi bérezésével kapcsolatos adatok, stb.
 
Ezen adatokat az állásra történő jelentkezés során az Adatkezelő az Evolution Consulting Kft. mint az Adatkezelő az adatfeldolgozója által üzemeltetett HR informatikai rendszerben (HRmaster) tárolja, kezeli a jelentkező személyes profil oldalán.
 

2.          Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Az adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk jelentkezését feldolgozni és azzal kapcsolatban visszajelzést adni.

3.          Az adatkezelés céljai és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye számunkra a kiválasztási folyamat lebonyolítását, meggyőződhessünk az Ön alkalmasságáról a meghirdetett állásra és eldönthessük, kinek teszünk szerződéskötési ajánlatot. Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, ez az adatkezelés jogalapja.
 
Ezen felül amennyiben az adott álláshelyre, amelyre Ön pályázott, nem Önt vesszük fel, azonban egy esetleges jövőbeli munkaerő-felvétel során is szeretnénk felhasználni az Ön személyes adatait (pl. tájékoztatni Önt az újabb munkaerő-felvételről, behívni Önt interjúra), akkor a személyes adatai kezelésének ez egy másik célja. Személyes adatainak kezelése ez esetben is az Ön hozzájárulása alapján történik, ez az adatkezelés jogalapja. Ennek megfelelően az adott álláshely más jelentkező általi betöltése esetén a személyes adatait akkor őrizzük meg az ún. pályázói adatbázisunkban, ha Ön ahhoz hozzájárult.   


Az álláspályázatra történő jelentkezés során a pályázó maga határozza meg, mely célra adja meg a hozzájárulását. Vagyis a fenti két adatkezelési célhoz külön-külön is hozzájárulhat.
 
 

4.          Az adatkezelés időtartama
 
 
Az első esetben, vagyis az adott álláshely betöltése céljából a személyes adatait a meghirdetett álláshely betöltéséig kezeljük, így a megadott személyes adatai az adott álláshely lezárását követően automatikusan törlésre kerülnek.
A második esetben, vagyis a személyes adatai esetleges jövőbeli munkaerő-felvétel során történő felhasználása céljából a személyes adatait azok részünkre történő megadását követő 365 napig kezeljük, majd annak leteltét követően a személyes adatai automatikusan törlésre kerülnek.
Személyes adatai törlését Ön bármikor kezdeményezheti - az állásra történő jelentkezéskor a jelentkezéseket kezelő informatikai rendszerben létrehozott - személyes profil oldalán.
Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésétől személyes adatait az Adatkezelési tájékoztató Munkavállalók részére c. dokumentum alapján kezeljük.
 

IRODA

1.          A kezelt adatok köre

Név, látogatás dátuma, be- és kilépés időpontja, látogatott személy.

2.          Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Az adatszolgáltatás hiányában irodaházunkba való belépését meg kell tagadnunk.

3.          Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a visszaélések megelőzése és felderítése, jogalapja pedig jogos érdekünk.

4.          Az adatkezelés időtartama

Adatait az irodaházból való távozása napjától számított két hétig kezeljük.

5.          Az adatok címzettjei

Bűncselekmény vagy hatósági eljárást igénylő más visszaélés esetén adatait az illetékes hatóság részére továbbíthatjuk.
 
WEBOLDAL LÁTOGATÓK (COOKIE-SZABÁLYZAT)
Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat (vagy másképp „sütiket”) helyezhet el böngészőjében. A cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai.
A következő típusú sütiket helyezheti el webszerverünk az Ön berendezésén:

Anonim analitikus sütik

Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt látogatók száma, az az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát az Ön internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget.

Harmadik féltől származó, reklámozást szolgáló sütik

A weboldalunkon működő, harmadik fél által viselkedésalapú reklámozás érdekében alkalmazott sütik használatával a harmadik fél például nyomon követi azt, hogy mennyi felhasználó látta, valamint mennyi felhasználó látta többször az adott reklámot. Harmadik fél által használt sütik tekintetében a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó, amelyek tartalmára nincs befolyásunk és amit javaslunk külön áttanulmányozni.

Harmadik féltől származó egyéb sütik

A weboldal harmadik féltől származó sütik segítségével a látogatók internetezési szokásait tudja nyomon követni, ezáltal különböző szolgáltatások igénybevételét tudja ajánlani a látogatóknak, úgy mint katalógus igénylése, vagy tesztvezetésre történő jelentkezés. Ezen sütik működéséből adódóan sem nekünk, sem harmadik félnek nincsen hozzáférése a másik fél által használt sütikben tárolt információkhoz.

A cookie-k felhasználók általi kezelése
A böngészőjével (pl. Internet Explorer):

-         eltávolíthatja a cookie-kat
-         letilthatja a cookie-kat
-         engedélyezheti a cookie-kat
-         törölheti a cookie-kat
-         a böngésző bezárásával automatikusan törölheti a cookie-kat
-         privát böngészést indíthat
-         bővítményeket telepíthet
 
Információ a cookie-król a különböző böngészőkben
-        Internet Explorer
-        Chrome
-        Firefox
-        Safari
-        Opera
Hirdetéscélzás (targeting) és reklámozás

Webanalitika:
 

 • A Google Analytics használata
 
Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. vállalat (a továbbiakban: a „Google“) webanalitikai eszközét használja. A Google Analytics annak elemzésére, hogy Ön miként használja ezt a webhelyet, az Ön számítógépén helyez el és tárol szöveges fájlokat, azaz úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütiket) használ. A süti által rögzített információkat, melyek arra vonatkoznak, hogy Ön hogyan használja a jelen webhelyet, a szolgáltatás általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítja, és ott tárolja. Ha azonban a jelen webhelyen aktív az IP-anonimizálás, akkor a Google előzetesen lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban, ill. az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményhez csatlakozott egyéb államokban. A szolgáltatás a teljes IP-címet csak kivételes esetben továbbítja a Google USA-beli kiszolgálójának, ahol az IP-cím ezt követően lerövidítésre kerül.  A Google a jelen webhely üzemeltetőjének megbízásából ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, miként használja Ön a jelen webhelyet, jelentéseket állítson össze a webhelyhez kapcsolódó tevékenységekről, valamint további, a webhely és az internet használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetőjének. A Google Analytics használatával nem kerül egyesítésre Ön böngészője által továbbított IP-cím a Google birtokában lévő többi adattal.
Önnek jogában áll letiltani a sütik tárolását a számítógépén, amit bármikor megtehet a böngészője ide vonatkozó beállításaiban; arra azonban felhívjuk szíves figyelmét, hogy ennek következtében előfordulhat, hogy Ön nem tudja majd teljes terjedelmében felhasználni a jelen webhely minden funkcióját. Emellett Önnek jogában áll megakadályozni a sütik által létrehozott, az Ön webhelyhasználatához kapcsolódó adatok (köztük az Ön IP-címe) Google általi rögzítését, és ezen adatok Google általi feldolgozását is. Ehhez a következő hivatkozáson található (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) böngésző plugint kell letöltenie és telepítenie.
 
A jelen webhely a Google Analytics szolgáltatást az „AnonymizeIP()“ funkcióval kibővítve használja, amely biztosítja az IP-címek lerövidítését minden további adatfeldolgozás esetére, kizárva ezáltal az adatok bármely konkrét személyre való visszavezethetőségét. A fenti funkció közvetlenül kizárja, hogy az Önről összegyűjtött adatok bármilyen Önre vonatkozó személyes utalást tartalmazzanak, és ily módon a személyes adatok azonnal törlődnek.
 
Cégünk abból a célból használja a Google Analytics szolgáltatást, hogy kielemezhessük a webhelyünk felhasználását, és időről időre javíthassuk a működését. Az így előállított statisztika teszi lehetővé számunkra, hogy javítani tudjuk termékeinket, és ennek köszönhetően még vonzóbbá válhatnak az Ön számára a felhasználói oldalon. Azokat a kivételes eseteket illetően, amikor a személyes adatok mégis továbbításra kerülnének az USA-ba, a Google önmagára kötelező érvényűnek tekinti az EU–USA adatvédelmi pajzsot (lásd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 
A szolgáltatást nyújtó kívülálló fél adatai: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Írország).
 
További információkért a Google Analytics szolgáltatás felhasználási feltételeiről és az adatvédelemről, kérjük, látogasson el az alábbi oldalakra: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/, és support.google.com/analytics/answer/6004245.
 
A Google Analytics használatára az EU Általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel a továbbiakban: a „GDPR“) 6. cikke 1. bekezdésének 1. mondatának f) pontja teremt jogalapot.
 
   b) A Google Adwords és a (remarketing) használata
 
Webhelyünk Google Adwords szolgáltatást használ annak érdekében, hogy reklámtámogató eszközök (úgynevezett Google Adwords) segítségével külső webhelyeken is felhívjuk az érdeklődők figyelmét termékeinkre. Ezeket a reklámozási szolgáltatásokat úgynevezett reklámszervereken keresztül vesszük igénybe. Webhelyünkön a fenti folyamat során sütiket használunk a teljesítményparaméterek (pl. reklámbenyomások, kattintások és konverziók) kiértékelése céljából. Ennek eredményeként az egyes reklámintézkedéseinkről külön-külön is meg tudjuk állapítani, hogy milyen mértékben érték el kitűzött céljukat. Ha Ön egy Google ad reklámon keresztül jutott el webhelyünkre, a Google Adwords elhelyez egy sütit a végeszközén. Ez a süti eltárolja az elemzési értékeket (egyéni sütiazonosító, reklámbenyomások száma elhelyezésenként /gyakoriság/, utolsó benyomás, opt-out-adatok /letiltási, leiratkozási adatok, azaz arra vonatkozó címkék, hogy a felhasználó a továbbiakban nem kíván reklámot kapni/). A Google Adwords által elhelyezett sütik tárolási időtartama általában 30 nap elteltével lejár. Céljuk nem az, hogy személyesen azonosítsák Önt, hanem az, hogy lehetővé tegyék a Google Adwords számára az Ön internetböngészőjének későbbi felismerését. Ha Ön ellátogat bizonyos oldalakra egy Adwords ügyfél webhelyén, a Google és az ügyfél azonosítják, hogy Önt egy, az ügyfél oldalára mutató reklámra való kattintás irányította oda. Mivel cégünk Adwords ügyfél, statisztikai értékelést kapunk a Google-től. Ezen értékelés alapján fel tudjuk mérni reklámeszközeink és hirdetési akcióink hatékonyságát. A fenti statisztikai értékelésen felül semmilyen egyéb adatot nem kapunk, különösen nem olyan adatokat, amelyek alapján azonosítani tudnánk Önt. Az Ön adatainak kezelésére a GDPR 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának a) és f) pontja teremt jogalapot.
 
A jelen webhely ezen felül remarketing (érdeklődésen alapuló hirdetés) funkciót is használ. A remarketing egy olyan eszköz, amelynek segítségével specifikus, érdeklődési körön alapuló reklámok jeleníthetők meg a Google Display hálózatban, a korábban meglátogatott webhelyek alapján. A remarketing adatok gyűjtésére sütiket használunk. Annak érdekében, hogy egy felhasználó webhelyünkön tett korábbi látogatásai alapján hirdetések kerüljenek célzásra, optimalizálásra és elhelyezésre különböző weboldalakon, cégünk más, harmadik fél szolgáltatókkal – (pl. Google Analytics) sütiket használ harmadik fél (külső szolgáltató) által kezelt sütikkel kombinálva (pl. dupla kattintás sütik). Az előzőleg eltárolt sütik segítségével a Google adatokat gyűjt és értékel ki az Ön felhasználói viselkedéséről, amikor Ön ellátogat különböző oldalakra. A Konica Minolta hirdetéseit ezért a Google illetve a harmadik fél szolgáltatók más webhelyeken is megjeleníthetik. Saját nyilatkozata szerint a Google nem összesíti az itt, a webhelyünkön Önről gyűjtött adatokat semmilyen más személyes adattal, amelyet a Google esetlegesen már tárol Önről. A Google különösen az általa alkalmazott álnévhasználatra hívja fel a felhasználók figyelmet. Ha Ön a jövőben nem kívánja igénybe venni az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését, a sütiket kikapcsolhatja a böngészőjében, illetve a jövőre vonatkozóan  értesítheti erről a Google-t az alábbi hivatkozáson: https://adssettings.google.com
 
További információkért a Google adatvédelemi intézkedéseiről, kérjük, látogasson el az alábbi oldalakra: policies.google.com/privacy és services.google.com/sitestats/hu.html.
 
Az Ön adatainak kezelésére a GDPR 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának a) és f) pontja teremt jogalapot.

   c) Facebook Pixel
 
Cégünk a jelen webhelyen használja a Facebook Inc. (a továbbikban: „Facebook“) közösségi hálózat szolgáltatásait, emellett cégünk Facebook oldalán Facebook-képpontot helyeztünk el. A Facebook-képpont a Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) által nyújtott marketingszolgáltatások egyike. A szolgáltatás részeként egy süti kerül elhelyezésre az Ön számítógépén. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy a webhelyünkre ellátogató – és Facebookot is használó – felhasználóknak személyre szabott, saját érdeklődési körükön alapuló hirdetéseket mutassunk a Facebookon. A Facebook-képpont továbbá azt is lehetővé teszi, hogy miután a felhasználók rákattintnak egy Facebook hirdetésre, nyomon követhető legyen a viselkedésük. A Facebook-képpont használatával nyomon tudjuk követni, miként használják a felhasználók a Facebookon indított marketingakcióinkat, és szükség esetén, optimalizálni is tudjuk ezeket.

A képpont segítségével gyűjtött adatokat a Facebook Ireland Limited vállalat is összesítheti, illetve az összesített adatokat a Facebook Ireland Limited is felhasználhatja – akár saját, akár kívülálló felek hirdetési céljaira. Ily módon a Facebook Ireland Limited következtetéseket vonhat le a felhasználók konkrét érdeklődési körével kapcsolatban – például az Ön jelen webhelyen tanúsított szörfözési viselkedéséről –; majd ezt az információt harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak reklámozására használhatja. A Facebook Ireland Limitednek jogában áll továbbá a képpont segítségével gyűjtött adatokat összekapcsolni egyéb olyan Önre vonatkozó adatokkal, amelyeket a Facebook Ireland Limited más weboldalakon gyűjtött Önnel kapcsolatban és/vagy azzal kapcsolatban, hogy Ön miként használja a Facebook közösségi hálózatot – következésképpen a Facebook Ireland Limitednél egy profilt menthetnek el Önről. Ez a profil hirdetési célokra is felhasználható. A Facebook Ireland Limitednél alkalmazott adatvédelemről további információ olvasható az alábbi oldalon: https://www.facebook.com/policy.php

Önnek jogában áll letiltani, hogy a Facebook elemezze az Ön felhasználói magatartását, valamint azt is, hogy a Facebook ajánlatokat mutasson Önnek az érdeklődési köre alapján (a továbbiakban: „opt out“). Ehhez az alábbi hivatkozáson található utasításokat kell követnie: https://www.facebook.com/business/help/186134205381987
A Facebook-Pixel funkciók kikapcsolása (Deactivate Facebook-Pixel-funktions)
A Facebook pixel használatára a GDPR 6. cikke 1. bekezdése f) pontja teremt jogalapot. A jogos érdek a webhely igény-alapú tervezése és a rajta folyó statisztikai elemzés.
 
   d) LinkedIn konverziókövetés
 
A jelen webhelyen felhasználjuk a LinkedIn platform (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) analitikai és konverziókövetési technológiáját. E célból egy sütit rögzítünk az Ön böngészőjében, amely lehetővé teszi a LinkedIn számára, hogy felismerje, ha Ön ellátogat egy weboldalra. A LinkedIn ezt az adatot arra használja, hogy anonimizált jelentéseket készítsen számunkra hirdetési tevékenységeinkről, továbbá arról, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba cégünk webhelyével. A LinkedIn fenti technológiájának köszönhetően Ön a saját érdeklődési köre alapján több releváns hirdetést kaphat. Ezenkívül a LinkedIn összesített anonimizált jelentéseket is készít számunkra cégünk hirdetési tevékenységeiről, továbbá arról, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba cégünk webhelyével.

Önnek jogában áll letiltani, hogy a LinkedIn elemezze az Ön felhasználói magatartását, valamint azt is, hogy a LinkedIn az Ön érdeklődési köre alapján ajánlatokat mutasson Önnek (a továbbiakban: „opt out“). Ehhez az alábbi hivatkozáson található utasításokat kell követnie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

A LinkedIn konverziókövetési szolgáltatásának használatára a GDPR 6. cikke 1. bekezdése f) pontja teremt jogalapot. A jogos érdek a webhely igény-alapú tervezése és a rajta folyó statisztikai elemzés.

 
Online jelenlét a közösségi médiában

Cégünk, mint a jelen webhely üzemeltetője, igénybe veszi az online platformok nyújtotta szolgáltatásokat a közösségi hálózatokon belül, abból a célból, hogy eljuttassa a Konica Minolta termékekkel kapcsolatos információkat az adott platformon aktív felhasználókhoz, és ezeken a platformokon keresztül közvetlenül kommunikáljon a felhasználókkal, amennyiben ők élni kívánnak ezzel az eszközzel. Ily módon a közösségimédia-csatornák cégünk online jelenlétét is erősítik, és alternatív kommunikációs csatornát teremtenek az olyan érdekelt felek számára, akik szívesen veszik igénybe az ilyesfajta tájékoztatást.

Jelenleg az alábbi hálózatokban rendelkezünk saját online profillal:
Amikor Ön a hálózatán keresztül kapcsolódik a Konica Minolta – adott hálózaton belüli – közösségimédia-profiljához, az interakció az adott közösségi hálózat üzemeltetőjének általános szerződési feltételei és adatvédelmi szabályzata hatálya alá esik.

Cégünk semmilyen befolyással nem rendelkezik a közösségi hálózatok által végzett adatgyűjtésre, illetve ezen adatok további felhasználására. Csak annyit tudunk erről, hogy az Ön adatait piackutatási és hirdetési célokra fogják használni, és az Ön felhasználói viselkedéséből – és az ebből levonható érdeklődési körökből – felhasználói profilt fognak létrehozni. Emellett az is lehetséges, hogy ezeken az oldalakon engedélyezve lesz a további hirdetések küldése opció, az Ön feltételezett érdeklődési köreire alapján. Ezt rendszerint oly módon érik el, hogy sütiket helyeznek el az Ön számítógépén. 

A fentiekre tekintettel ezennel kifejezetten felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a hálózatüzemeltetők a felhasználók adatait (pl. személyes adatok, IP-cím) el fogják menteni – az adatok használatára vonatkozó saját szabályzaikban meghatározott módon –, és fel fogják használni üzleti céljaikra. Arra is fel kívánjuk hívni szíves figyelmét, hogy a fenti tevékenységek részeként az is előfordulhat, hogy az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására az Európai Unió területén kívül kerül majd sor. Az adatvédelmi pajzs által hitelesített USA-beli szolgáltatók önmagukra nézve kötelezőnek fogadták el, hogy betartják az Európai Unió adatvédelmi szabályait.

Cégünk a Konica Minolta közösségimédia-platformok felhasználóinak adatait kizárólag abban a mértékben kezeli, amely ahhoz szükséges, hogy a fent nevezett felhasználók megjegyzések, illetve közvetlen üzenetek formájában kapcsolatba léphessenek és kommunikálhassanak velünk.
 
A felhasználók személyes adatainak kezelése azon jogos érdekünkön alapul, hogy hatékony tájékoztatást nyújtsunk felhasználóinknak és kommunikáljuk velük, a GDPR 6. cikke 1. bekezdése f) pontja értelmében. Amennyiben az érintett szolgáltatók hozzájárulást kértek Öntől adatai kezeléséhez (pl. „fejezze ki hozzájárulását a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával“, vagy „erősítse meg válaszát a megfelelő gombra kattintva“), a jogalap a GDPR 6. cikke 1. bekezdése a) pontja értelmében történő adatkezelés.

Albacross
 
Tájékoztatjuk, hogy az eszközén beállított sütik használatával személyes adatnak minősülő információ kerül begyűjtésre, melyet az Albacross Nordic AB (“Albacross”) dolgoz fel. Az Albacross egy lead azonosítást és hirdetéscélzási szolgáltatást kínáló vállalat.

Az adat, melyet az Albacross összegyűjt és felhasznál, az IP cím, melyről a weboldalt meglátogatta és egy technikai információ, mely alapján az Albacross el tudja választani a különböző látogatókat ugyanarról az IP címről. Az Albacross kizárólag vállalatokról gyűjt adatokat, magánszemélyekről nem.

Az adatgyűjtés célja, hogy feldolgozva azokat lehetővé tegye az Albacross számára, hogy javítson weboldalunkon nyújtott szolgáltatásain (pl. Lead Generálás), valamint, hogy adatokat gyűjtsön vállalatok felé irányuló célzott hirdetési célokra és erre a célra az adatokat harmadik fél adatszolgáltatóknak továbbítsa.

További információért kérem tekintse meg az Albacross adatvédelmi irányelvet: https://albacross.com/privacy-policy/.

YouTube
 
Webhelyeinken YouTube videókat ágyaztunk be. Ezeket a videókat a www.Youtube.com tárolja, de lejátszásuk közvetlenül a jelen webhelyen keresztül is lehetséges. A videók webhelyünkbe való beágyazása során aktiváltuk a fejlett adatvédelmi módot. Ez azt jelenti, hogy ha Ön nem játssza le a videókat, akkor semmilyen adat nem továbbítódik Önről a YouTube felé. Ha azonban lejátssza a videókat, az adatai továbbításra kerülnek a YouTube-hoz. Kezdetben a YouTube azt az információt kapja Önről, hogy Ön rákattintott a megfelelő oldalra a webhelyünkön belül. Más adatok is továbbításra kerülhetnek a YouTube-hoz, de cégünknek nincs tudomása arról, hogy melyek ezek. Erre az esetre is vonatkozik, hogy cégünk nem rendelkezik befolyással az adattovábbításra. Ha Ön bejelentkezik a YouTube-ra, a YouTube a továbbított adatokat közvetlenül a fiókjához kapcsolja hozzá. Ha nem szeretné, hogy ez megtörténjen, ki kell lépnie a YouTube-ról, mielőtt lejátszaná a webhelyeinkbe beágyazott videókat. A YouTube felhasználói profilként tárolja az Ön adatait, és hirdetési és pickutatási célokra használja őket, és/vagy arra a célra, hogy webhelyét a felhasználói igényekhez igazítsa. Az adatok ilyesfajta kiértékelését elsősorban a hirdetéscélzásra használhatják (azon felhasználók esetében is, akik nincsenek bejelentkezve). A YouTube fenntartja az Ön számára afelhasználói profilok létrehozásával szembeni tiltakozás jogát. Közvetlenül a YouTube-nál kell bejelentenie, ha gyakorolni akarja ezt a jogát.
 
A YouTube adatvédelmi szabályzatában részletesebb tájékoztatást olvashat az adatszerzés és adatkezelés céljáról és terjedelméről, valamint arról, hogy Önnek milyen adatvédelmi jogai vannak és milyen beállítási opciók állnak lehetőségére személyes adatai megvédésére: https://policies.google.com/privacy?hl=hu A Google szintén az USA-ban kezeli az Ön személyes adatait, és önmagára kötelező érvényűnek tekinti az EU–USA adatvédelmi pajzsot https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
A YouTube videók webhelyünkbe való belefoglalására a GDPR 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának f) pontja teremt jogalapot.

 
Kijelentkezés, letiltás, leiratkozás (opt-out) opciók a közösségi hálózatokban
Ha Ön egy közösségi hálózat tagja, és nem szeretné, hogy egy platform webhelyünkön keresztül adatokat gyűjtsön Önnel kapcsolatban a közösségi hálózaton és hozzákapcsolja azt az érintett hálózaton Önről összegyűjtött adatokhoz, Önnek ki kell jelentkeznie az érintett hálózatból, mielőtt ellátogatna webhelyünkre, ki kell törölnie az eszközön elmentett valamennyi sütit, majd be kell zárnia és újra meg kell nyitnia a böngészőjét. Amikor Ön újra belép, a hálózat specifikus felhasználóként fogja felismerni Önt.

Az egyes szolgálatók adatkezelési- és feldolgozási tevékenységeinek részletes leírását és az általuk nyújtott opt-out opciókat, kérjük, olvassa el az érintett szolgáltatók alább felsorolt hivatkozásain közzétett tájékoztatókban.
 
Felhívjuk szíves figyelmét továbbá, hogy ha Ön tájékoztatást kíván kérni, vagy érvényesíteni kívánja valamelyik felhasználói jogát, ennek legcélravezetőbb módja az, ha közvetlenül a szolgáltatókhoz fordul. Csak a szolgáltatók férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz, nyújthatnak tájékoztatást, és csak közvetlenül ők tehetik meg a vonatkozó intézkedéseket. Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben további segítséget szeretne kérni.

A fentieken túl az európai marketingszolgáltatók is biztosítanak egy új opt-out lehetőséget, amely a következő hivatkozáson érhető el: http://www.youronlinechoices.com/. Ezt a kezdeményezést azzal a céllal hozták létre, hogy felvilágosítást nyújtson a felhasználóknak az online hirdetések témájában. A „Your Online Choices“ felületen összesítést talál mindazokról a szolgáltatókról, akinek online hirdetéseit Ön ott ki- vagy be tudja kapcsolni. E szolgáltatók körébe tartozik többek között a Facebook és a Google is.


8. Központi adminisztrációs eszköz – Google Címkekezelő
Webhelyünkön a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által készített rendszert, a Google Címkekezelőt használjuk. A Címkekezelő segítségével a megfelelő kódrészleteken – más néven címkéken – keresztül központilag integrálhatunk és kezelhetünk bármilyen szoftvermegoldást, például a Google Analytics szolgáltatást a webhelyünkön. Ezek a kódrészletek arra is szolgálnak, hogy adatokat gyűjtsünk a felhasználó böngészőjéről, webhelylátogatási szokásairól, illetve cookie-kat állítsunk be. A Google Címkekezelő azonban csak egy tartomány, amely nem állít be cookie-kat, és nem is kezel személyes adatokat. A felhasználó személyes adatainak kezelése kizárólag a kódrészletek segítségével integrált megoldásokon, például a Google Analytics szolgáltatáson keresztül történik.

A felhasználó személyes adatainak az alkalmazott megoldások keretében történő kezelésére vonatkozó további információ az alábbiakban, az adott megoldásra vonatkozó külön szakaszban található.
9.2 Adatkezelési tevékenység – EMAKINA / Microsoft Azure
 Webhelyünket az EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH (Weyringergasse 30, 1040 Bécs) vállalat (a továbbiakban: EMAKINA) kezeli, és az Azure felhőben, vagyis a Microsoft külső szolgáltató szerverein tárolja.
Ezáltal a felhasználónak az ezen a webhelyen gyűjtött személyes adatai ezen szolgáltató szerverein tárolódnak. Ezen adatok közé tartozik például a felhasználó IP-címe, meta- és kommunikációs adatai vagy a kapcsolatfelvételi űrlap adatai.
Az EMAKINA cégnek webhelyünk tárhelyszolgáltatójaként való alkalmazásának jogalapja – a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében – az ügyfeleinkkel és potenciálisan érdekelt felekkel kötött szerződés teljesítése.
 
9.3 Adatkezelési tevékenység – Tartalomkezelő rendszer / Kentico
Webhelyünkhöz a Kentico nevű tartalomkezelő rendszert (röviden: CMS) használjuk. A Kentico rendszert a Kentico software s.r.o. (Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság) vállalat üzemelteti. A CMS-t webhelyek, webáruházak, intranetek vagy más vállalati webhelyek bemutatására és kezelésére használják. CMS-ként a Kentico EMS és a Kentico Cloud kombinációját használjuk, amely vállalati webhelyeink létrehozásához és karbantartásához szoftverszolgáltatásként (Software as a Service) áll a rendelkezésünkre. Ez a megoldás lehetővé teszi számunkra webhelytartalmak létrehozását és azok meghatározott munkafolyamatok segítségével történő terjesztését leányvállalataink és partnercégeink webhelyein. A Kentico rendszert összekapcsoltuk SDL fordításkezelő platformunkkal, hogy a fordításokat közvetlenül a Kentico rendszerből indíthassuk, és lehetővé tegyük a fordítások automatikus terjesztését leányvállalataink és partnereink webhelyeire. A Kentico egy marketingautomatizálási platformot is biztosít, amely lehetővé teszi valamennyi országos szinten működő vállalat számára, hogy a webhelyen keresztül leadeket gyűjtsön, azokat megfeleltesse egy konkrét, a Kentico rendszerben létrehozott személynek, és e-mail-küldési munkafolyamatok vagy személyre szabott webhelytartalom segítségével megvalósíthassa a kapcsolatépítést ezekkel a leadekkel.

A CMS használata során anonim formában gyűjtjük webhelyünk valamennyi látogatójának tevékenységi adatait. Amint a webhelyünk látogatói egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével azonosítják magukat, ezeket az adatokat az e-mail-címükhöz csatoljuk. A kapcsolatfelvételi űrlap tartalmáról bővebben a „9.1 Adatkezelési tevékenység – webhelyünk meglátogatása” című fejezetben olvashat.

A CMS egyedi funkcióinak technikai megvalósítása részeként a Kentico cookie-kat használ. A cookie-k témaköréről és a Kentico által használt egyedi cookie-król bővebben a „7. Cookie-k” című szakaszban olvashat. Az adatok tárolása általában közvetlenül a Kentico rendszerben történik, így a Kentico által gyűjtött adatok a Microsoft Azure Hollandiában található, kijelölt webkiszolgálóin tárolódnak. Az egyetlen kivétel, amikor egy leányvállalat vagy partnercég a Marketo nevű marketingautomatizálási szoftvert használja. Ebben az esetben csak a tevékenységi adatokat tárolják a Kentico rendszerben, minden más adatot közvetlenül a Marketo rendszerbe továbbítanak és ott tárolnak. A Marketo rendszerrel kapcsolatosan bővebben a „9.8.4 Marketo” című szakaszban olvashat.

Mivel a felhasználó személyes adatait a Microsoft Azure webkiszolgálókon tárolják, kivételes körülmények között a Microsoft székhelye miatt a felhasználó személyes adatai az Amerikai Egyesült Államokba, ezáltal egy ún. harmadik országba kerülhetnek.

A Kentico szolgáltatások használata során gyűjtött látogatói tevékenységekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk. Jelen esetben jogos érdekünk a webhely működésének és biztonságának szavatolása. A felhasználó személyes adatainak az EU-n/EGT-n kívüli kezelése a felhasználó hozzájárulásán alapul, a GDPR 49. cikke a) pontjának értelmében. Az Amerikai Egyesült Államokban nincsenek garanciák a megfelelő adatvédelmi szintre. Ennek következtében a személyes adatok kezelését az érintettek jogait és szabadságait érintő további kockázatok befolyásolják. A legrosszabb esetben előfordulhat, hogy az érintettek nem tudják jogaikat gyakorolni. A hozzájárulás visszavonására való jogosultságáról a jelen adatvédelmi szabályzat 2.8 „Jogosultság a hozzájárulás visszavonására (GDPR 7. cikke)” című szakaszában olvashat.

A hozzájárulás visszavonására való jogosultságáról a jelen adatvédelmi szabályzat 2.8 „Jogosultság a hozzájárulás visszavonására (GDPR 7. cikke)” című szakaszában olvashat.

A Kentico rendszerben megvalósuló adatvédelemről bővebben a következő internetes címen olvashat: https://kenticocloud.com/privacy

9.4 Adatkezelési tevékenység – Hozzájárulás-kezelő platform / Usercentrics

Webhelyünkön a Usercentrics Consent Management Platform hozzájárulás-kezelő platformot használjuk. Ez egy JavaScript alapú hozzájárulás-kezelő eszköz. Ennek az eszköznek a segítségével a webhelyünk látogatója számára áttekintést tudunk adni a használt alapvető szoftvermegoldásokról, illetve lehetőséget biztosítunk arra, hogy dönthessen az esetlegesen használt egyéb, előzetes hozzájárulást igénylő szoftvermegoldások használatáról. A platform továbbá lehetőséget nyújt a látogatónak arra, hogy a megadott hozzájárulást bármikor indoklás nélkül visszavonja, és így megakadályozza, hogy az adott szoftvermegoldás a jövőben kezelje személyes adatait. Ezenkívül a platform segítségével eleget tehetünk a GDPR-ból eredő, a hozzájárulások kezelésére vonatkozó követelménynek, amely többek között lehetőséget biztosít a hozzájárulások megadásának vagy meg nem adásának bizonyítására.

A Usercentrics Consent Management Platform hozzájárulás-kezelő platform használatával összefüggésben többek között a következő adatok kezelésére kerülhet sor:

 • Hozzájárulási adatok
  • Hozzájárulás azonosítója
  • Hozzájárulás állapota (hozzájárulás, elutasítás)
  • Hozzájárulás időbélyege
 • Hozzájárulási banner nyelve
 • Bannersablon verziója
 • Eszközadatok (HTTP-ügynök, HTTP-hivatkozó)
A Usercentrics Consent Management Platform hozzájárulás-kezelő platform használata és a személyes adatok kapcsolódó kezelése a jogi kötelezettségek teljesítését szolgálja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében. Ezért a platform használata egyrészt szükséges a GDPR 5. cikkében előírt bizonyítási kötelezettség teljesítéséhez, másrészt pedig az Európai Bíróság „ECLI:EU:C:2019:801” jelű ítéletéből és a Német Szövetségi Bíróság kapcsolódó „I ZR 7/16” jelű ítéletéből eredő jogi kötelezettség teljesítéséhez, amely szerint a német telemédiatörvény (TMG) 15. paragrafusának (1) bekezdését a 2020/58/EK jelű irányelv 5. cikkének (1) bekezdésére tekintettel úgy kell értelmezni, hogy a szolgáltató csak a felhasználó hozzájárulásával használhat cookie-kat a reklámozás vagy piackutatás céljából történő használati profilok létrehozására.

A Usercentrics Consent Management Platform hozzájárulás-kezelő platform használatához kapcsolódó személyes adatok törlésére akkor kerül sor, amikor azokra már nincs szükség a cél érdekében. A hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonásra vonatkozó adatokat három évig őrizzük meg. A megőrzésre egyrészt a GDPR 5. cikke szerinti elszámoltathatóság, másrészt pedig a német polgári törvénykönyv (BGB) 195. paragrafusa szerinti rendes elévülési idő miatt van szükség. Az elévülési idő a BGB 199. §-a szerint annak az évnek a végével kezdődik, amelyben a követelés keletkezett. Azaz, az elévülési idő annak az évnek december 31. napjának végén kezdődik, amelyben a hozzájárulás visszavonása történt, és három évvel később, december 31-én 00:00 órakor ér véget.
9.5.1 Google Fonts

Webhelyünkön a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) betűtípusait használjuk. Ezekre a betűtípusokra a Google a Google Fonts csoportnévvel hivatkozik. A Google Fonts használatával nem kerülnek cookie-k a felhasználó eszközére. A betűtípusok betöltése és integrálása a Google megfelelő alkalmazásprogramozási felületein (röviden API) (fonts.googleapis.com és fonts.gstatic.com) keresztül történik. A Google Fonts betöltésére és integrálására vonatkozó kérés röviddel a webhelyünkre tett látogatását követően kerül elküldésre. A kérés személyes adatokat továbbít a Google-kiszolgálókra, például a felhasználó IP-címét vagy a böngésző verzióját, és lekéri a megfelelő, egymásra épülő stíluslapokat (CSS-fájlokat) és betűtípusfájlokat a Google-tól. A stíluslapok olyan fájlok, amelyek a webhely megjelenésének, például a betűtípusnak vagy a betűméretnek a módosítására szolgál. A betűtípusfájlok a betűtípus megjelenítésére vonatkozó adatokat tartalmaznak. A CSS-fájlok iránti kéréseket a Google egy napig, a betűtípusfájlok iránti kéréseket pedig egy évig tárolja. A Google Fonts használatával kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználónak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása.

A Google földrajzi elhelyezkedése miatt a felhasználó személyes adatainak a Google részére való átadása az adatok harmadik országba történő továbbításával járhat, azaz a személyes adatok olyan helyre is eljuthatnak, amely nem az Európai Unióban és nem is az Európai Gazdasági Térségben található, hanem például ebben a konkrét esetben az Amerikai Egyesült Államokban. A felhasználó személyes adatainak az EU-n/EGT-n kívüli kezelése a felhasználó hozzájárulásán alapul, a GDPR 49. cikke a) pontjának értelmében. Az Amerikai Egyesült Államokban nincsenek garanciák a megfelelő adatvédelmi szintre. Ennek következtében a személyes adatok kezelését az érintettek jogait és szabadságait érintő további kockázatok befolyásolják. A legrosszabb esetben előfordulhat, hogy az érintettek nem tudják jogaikat gyakorolni. A hozzájárulás visszavonására való jogosultságról a jelen adatvédelmi szabályzat 2.9 „Jogosultság a hozzájárulás visszavonására (GDPR 7. cikke)” című szakaszában olvashat.

A felhasználó személyes adatait adatkezelőként nem mi tároljuk.
A Google adatkezeléséről bővebben az adatvédelmi irányelvek lapon olvashat.
9.8.1 Google Adwords

Webhelyünkön a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) (a továbbiakban: Google) Google Adwords szolgáltatását használjuk. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy külső webhelyeken reklámanyagok (ún. Google Ads) segítségével felhívjuk a figyelmet vonzó ajánlatainkra. Ezeket a reklámanyagokat a Google ún. „hirdetéskiszolgálók” segítségével juttatja el a felhasználókhoz. Erre a célra hirdetéskiszolgálói cookie-kat használnak. A cookie-k témaköréről bővebben a „7. Cookie-k” című szakaszban olvashat. A hirdetéskiszolgálói cookie-k lehetővé teszik a teljesítményparaméterek (pl. hirdetésmegjelenítések, kattintások vagy konverziók) kiértékelését. Ily módon meg tudjuk határozni, hogy mennyire sikeresek az egyes hirdetési tevékenységek. Ha a felhasználó Google-hirdetésen keresztül érkezik a webhelyünkre, a Google Adwords eltárol egy cookie-t a felhasználó eszközén. Ez a cookie elemzést segítő paramétereket tárol (egyedi cookieazonosító, hirdetésmegjelenítések száma elhelyezésenként (gyakoriság), utolsó megjelenítés, elutasítási adat (annak megjelölése, hogy a felhasználó nem kíván többé ilyen hirdetést látni)). A Google Adwords által beállított cookie-k 30 nap után érvényüket vesztik. Ezek a cookie-k nem szolgálnak a felhasználó személyének azonosítására. Ehelyett a felhasználó internetes böngészőjének azonosítását teszik lehetővé a Google Adwords számára. Ha a felhasználó ellátogat egy Adwords-ügyfél webhelyének bizonyos oldalaira, a Google és az ügyfél tudni fogja, hogy a felhasználót egy hirdetésre való kattintás után irányították át az ügyfél oldalára. Adwords-ügyfélként a Google statisztikai elemzést biztosít számunkra. Ez az elemzés lehetővé teszi, hogy mérni tudjuk hirdetési tevékenységünk hatékonyságát. Ezen túlmenően semmilyen további adatot nem kapunk.

A Google Adwords használatával kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználónak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása. A Google földrajzi elhelyezkedése miatt a felhasználó személyes adatainak a Google részére való átadása az adatok harmadik országba történő továbbításával járhat, azaz a személyes adatok olyan helyre is eljuthatnak, amely nem az Európai Unióban és nem is az Európai Gazdasági Térségben található, hanem például ebben a konkrét esetben az Amerikai Egyesült Államokban. A felhasználó személyes adatainak az EU-n/EGT-n kívüli kezelése a felhasználó hozzájárulásán alapul, a GDPR 49. cikke a) pontjának értelmében. Az Amerikai Egyesült Államokban nincsenek garanciák a megfelelő adatvédelmi szintre. Ennek következtében a személyes adatok kezelését az érintettek jogait és szabadságait érintő további kockázatok befolyásolják. A legrosszabb esetben előfordulhat, hogy az érintettek nem tudják jogaikat gyakorolni. A hozzájárulás visszavonására való jogosultságáról a jelen adatvédelmi szabályzat 2.8 „Jogosultság a hozzájárulás visszavonására (GDPR 7. cikke)” című szakaszában olvashat.

A Google adatvédelméről bővebben itt olvashat:

9.9 Adatkezelési tevékenység – Üzleti partnerek elhelyezkedése / Google Térkép

Webhelyünkön beágyazzuk a Google Térkép szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) vállalat (a továbbiakban: Google) üzemelteti. A Google Térkép egy digitális térképszolgáltatás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy interaktív térképeket helyezzünk el webhelyünkön, és áttekintést nyújthassunk a felhasználó közelében lévő telephelyeinkről és partnereinkről, valamint lehetőséget biztosítsunk az útvonaltervezésre.

Egy olyan aloldal meglátogatásakor, ahol a Google Térkép be van ágyazva, a felhasználó böngészőjében a Google beállítja a „NID” nevű cookie-t, ami a felhasználó személyes adatainak, például IP-címének a Google felé történő továbbítását eredményezi. A cookie-k témaköréről bővebben a „7. Cookie-k” című szakaszban olvashat. Ha a felhasználó rendelkezik Google-fiókkal, amelybe be van jelentkezve az érintett aloldal meglátogatásakor, akkor a Google-nak továbbított adatok közvetlenül a felhasználó felhasználói fiókjához lesznek hozzárendelve. Ha ezt nem szeretné, az érintett aloldal meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie Google-fiókjából. A Google azonban akkor is kezeli a felhasználó személyes adatait, ha a felhasználó nincs bejelentkezve Google-fiókjába. A továbbított adatokat a Google keresletorientált hirdetések és piackutatás céljából, felhasználói profilok létrehozására használja fel. A felhasználó bármikor tiltakozhat azellen, hogy a Google ilyen módon kezelje adatait, amennyiben a GDPR 21. cikkének megfelelően érvényesíti tiltakozáshoz való jogát a Google-nál.

A Google földrajzi elhelyezkedése miatt a felhasználó személyes adatainak a Google részére való átadása az adatok harmadik országba történő továbbításával járhat, azaz a személyes adatok olyan helyre is eljuthatnak, amely nem az Európai Unióban és nem is az Európai Gazdasági Térségben található, hanem például ebben a konkrét esetben az Amerikai Egyesült Államokban.

A Google Térkép használatával kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználónak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása. A felhasználó személyes adatainak az EU-n/EGT-n kívüli kezelése a felhasználó hozzájárulásán alapul, a GDPR 49. cikke a) pontjának értelmében. Az Amerikai Egyesült Államokban nincsenek garanciák a megfelelő adatvédelmi szintre. Ennek következtében a személyes adatok kezelését az érintettek jogait és szabadságait érintő további kockázatok befolyásolják. A legrosszabb esetben előfordulhat, hogy az érintettek nem tudják jogaikat gyakorolni. A hozzájárulás visszavonására való jogosultságáról a jelen adatvédelmi szabályzat 2.8 „Jogosultság a hozzájárulás visszavonására (GDPR 7. cikke)” című szakaszában olvashat.

A felhasználó személyes adatait adatkezelőként nem mi tároljuk.
A Google adatvédelméről bővebben a következő internetes címen olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=en

9.10 Adatkezelési tevékenység – Spamek elleni védelem / Google reCAPTCHA

Webhelyünkön beágyazzuk a Google reCAPTCHA szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) vállalat (a továbbiakban: Google) üzemelteti. A Google reCAPTCHA célja, hogy a spamek és más, rosszindulatú műveletek elkerülése érdekében megkülönböztesse egymástól a valós személyek által végzett adatbevitelt, illetve azt, amikor programok vagy botok visszaélési célból, automatizált módon töltik ki az űrlapok mezőit. A szolgáltatás biztosítása érdekében és kifejezetten a Google reCAPTCHA ellenőrzési folyamata során a felhasználó IP-címét és a Google által kért egyéb hardver- és szoftveradatokat, mint például a használt böngésző verzióját, továbbítjuk a Google-nak.

A Google földrajzi elhelyezkedése miatt a felhasználó személyes adatainak a Google részére való átadása a személyes adatok harmadik országba történő továbbításával járhat, azaz az adatok olyan helyre is eljuthatnak, amely nem az Európai Unióban és nem is az Európai Gazdasági Térségben található, hanem például ebben a konkrét esetben az Amerikai Egyesült Államokban.

A Google reCAPTCHA használatával kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk. Webhelyünk biztonságának és ezáltal működőképességének biztosítása jogos érdekünk, különösen a spamek és visszaélések megelőzése révén.

A felhasználó személyes adatait adatkezelőként nem mi tároljuk.

A Google adatkezeléséről bővebben a Google adatvédelmi irányelvek lapján olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=en
9.12 Adatkezelési tevékenység – Typeform

Webhelyünkön beágyazzuk a TYPEFORM, S.L. (Bac de Roda 163, 08018 Barcelona, Spanyolország) vállalat (a továbbiakban: Typeform) Typeform szolgáltatását. Ezt a szolgáltatást a webhelyünkön található űrlapokhoz és felmérésekhez használjuk. A webhelyünkön található űrlap vagy felmérés kitöltése és elküldése után az IP-cím, a dátum és az időpont, valamint a webhelyünkön tett látogatás időtartama és az űrlapon megadott adat eljut a Typeformhoz, ahol tárolják azt.

A Typeformmal kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja. Ez a felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonására való jogosultságáról a jelen adatvédelmi szabályzat 2.8 „Jogosultság a hozzájárulás visszavonására (GDPR 7. cikke)” című szakaszában olvashat.

A Typeform adatvédelméről bővebben a következő internetes címen olvashat: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/.

9.13 Adatkezelési tevékenység – Cloudfront

Ez a webhely a Cloudfront tartalomkézbesítési hálózatot (CDN) használja. Ez az Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210) vállalat (a továbbiakban: Amazon Web Services) szolgáltatása. A CDN JavaScript kód formájában van integrálva webhelyünkön, és a látogatás során újratöltődik. A Cloudfront lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb betöltési teljesítményt, jobb rendelkezésre állást és adatvesztés elleni védelmet biztosítsunk azáltal, hogy a webhelyen található adatok (pl. ábrák vagy parancsfájlok) duplikált példányait világszerte külön kiszolgálókon tároljuk. A webhely meglátogatásakor azonban a fényképek és videófájlok automatikusan lekérhetők a Cloudfrontról, és a fényképek és videófájlok automatikus lekérése személyes adatok, például a felhasználó IP-címének továbbítását eredményezheti az Amazon Web Services kiszolgálói számára. Az Amazon földrajzi elhelyezkedése miatt a felhasználó személyes adatainak az Amazon részére való átadása a személyes adatok harmadik országba történő továbbításával járhat, amely nem az Európai Unióban és nem is az Európai Gazdasági Térségben található, hanem például ebben a konkrét esetben az Amerikai Egyesült Államokban. A felhasználó személyes adatainak az EU-n/EGT-n kívüli kezelése a felhasználó hozzájárulásán alapul, a GDPR 49. cikke a) pontjának értelmében. Az Amerikai Egyesült Államokban nincsenek garanciák a megfelelő adatvédelmi szintre. Ennek következtében a személyes adatok kezelését az érintettek jogait és szabadságait érintő további kockázatok befolyásolják. A legrosszabb esetben előfordulhat, hogy az érintettek nem tudják jogaikat gyakorolni.

Mivel a Cloudfront JavaScript segítségével van beágyazva a webhelyünkre, a JavaScript böngészőben való letiltásával vagy egy úgynevezett JavaScript-blokkoló (pl. https://www.ghostery.com) telepítésével a felhasználó megakadályozhatja a kód végrehajtását.

A Cloudfront használatával kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk, amely ebben az esetben a webhely biztonságának és elérhetőségének biztosítása.

Az Amazon Web Services adatvédelméről bővebben a következő internetes cím(ek)en olvashat: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls vagy https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/