Felhasználási Feltételek

 


1. A Felhasználási Feltételek érvényessége és alkalmazási köre

A Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (a továbbiakban "Konica Minolta") által üzemeltetett www.konicaminolta.hu weboldalt (a továbbiakban "Weboldal") illetve a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat kizárólag az alábbi Felhasználási Feltételek betartása esetén lehet igénybe venni. A Weboldalhoz vagy annak valamely aloldalához való hozzáféréssel a felhasználó elismeri a Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos verziójának az érvényességét. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a Feltételeket vagy azok valamelyikét, nem használhatja a Weboldalt.
A Konica Minolta fenntartja a jogot, hogy a jövőben külön előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse a jelen Felhasználási Feltételeket.

 

2. A kínált szolgáltatások

A Weboldalon elérhető tartalom és információ a Konica Minolta kereskedelmi céljait szolgálja.
A Konica Minolta jogosult bármikor felfüggeszteni vagy korlátozni a Weboldal egésze vagy annak egy része működését, és nem vállal garanciát arra nézve, hogy a Weboldal vagy az ott elérhető információk állandó jelleggel, megszakítás és módosítás nélkül rendelkezésre fognak állni.
 

3. Felhasználás köre

A Weboldalon elérhetővé tett tartalom és információ kizárólagos célja, hogy személyesen a felhasználónak, illetve a felhasználó személyes, nem kereskedelmi céljaira nyújtson tájékoztatást, így azt tilos letölteni, lemásolni, feldolgozni vagy terjeszteni akár magán, akár kereskedelmi célokra. Kizárólag a letöltésre szánt és kifejezetten ilyenként megjelölt tartalom mentesül a fenti korlátozás alól. A felhasználó jogosult továbbá kinyomtatni a Weboldal részeit saját személyes használatra.
A Konica Minolta kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Weboldalon elérhető tartalom, pl. szöveges, képi, grafikai és hang állományok szerzői jogi illetve egyéb védelem alatt állnak, összhangban a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyéb rendelkezésekkel, továbbá hogy a Weboldalon felhasznált termék megnevezések, márkanevek és cégnevek márkanév védelem alatt állnak a jogtulajdonosuk javára. Ennek megfelelően a törvény tiltja az ilyen tartalom bármilyen jellegű felhasználását, hacsak a Konica Minolta nem adta előzetes írásbeli hozzájárulását az ilyen felhasználáshoz.

4. Szavatosság, felelősség

A Weboldal tartalma a közzététel időpontjában elérhető információkat és technológiákat tükrözi. A Konica Minolta nem vállal felelősséget annak biztosításáért, hogy a Weboldalon elérhető tartalom mindenkor teljes körű, pontos és naprakész legyen. A Weboldal tartalma alkalmanként eltérhet az aktuális helyzettől, különösen amennyiben a Konica Minolta termékeinek a jellege, illetve az azok használatára vonatkozó követelmények megváltoznak. Továbbá, a Konica Minolta nem vállal felelősséget annak biztosításáért, hogy a Weboldal tartalma megfelel a felhasználó céljaira. A Konica Minolta és munkavállalói nem vállalnak felelősséget semmilyen típusú veszteségért vagy hátrányért, amely a Weboldal vagy bármely aloldala használata miatt vagy azzal kapcsolatban a felhasználónál keletkezik. Amennyiben felróható módon megsértésre kerül valamely lényeges szerződéses kötelezettség, a felelősség az adott szerződés esetében jellemző előre látható kár mértékére korlátozódik.
Amennyiben a törvényi előírások értelmében a Konica Minolta felelőssége korlátlan, ez nem vonatkozik az ártó szándék illetve a súlyos gondatlanság eseteire, valamint az olyan sérülésekre, halálesetekre vagy egészségkárosodásokra, amelyek a Konica Minolta felelősségi körébe tartozó kötelezettség megszegése miatt következnek be, továbbá a Német Termékfelelősségi Törvényben előírt felelősségre.
 

5. Más weboldalakra mutató linkek

A Weboldal egyes területein hyperlinkek ("linkek") mutatnak más szolgáltatók weboldalaira, amelyek tartalmazhatnak olyan további vagy kiegészítő információkat, amelyek számot tarthatnak a felhasználó érdeklődésére. Amennyiben a felhasználó rákattint egy ilyen linkre, akkor elhagyja a Konica Minolta Weboldalát.
A Konica Minolta nem képes befolyásolni a harmadik felek által üzemeltetett weboldalak jelenlegi vagy jövőbeli tartalmát. Ezért a Konica Minolta egy linken keresztül hivatkozott, harmadik fél által üzemeltetett weboldal tartalmát nem tekinti a sajátjának. Ennek megfelelően a Konica Minolta kizár mindennemű felelősséget az ilyen harmadik fél weboldalak tartalmáért azon eset kivételével, ha a Konica Minolta a link saját Weboldalán történő elhelyezése időpontjában tisztában volt az ilyen tartalom jogsértő voltával.
 

6. A felhasználó kötelezettségei

A Weboldal felhasználója vállalja, hogy a Weboldal illetve a Weboldalon elérhetővé tett tartalom használata során mindenkor követi és betartja a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat.
A felhasználó nem tehet olyan intézkedést illetve nem használhat olyan folyamatot vagy szoftvert, ami a Weboldal, annak működése vagy tartalma módosítását, károsodását vagy zavarát eredményezheti. Ez vonatkozik az olyan intézkedésekre is, amelyek szándékosan a Weboldal műszaki infrastruktúrájának a túlterhelését eredményezhetik.
 

7. Irányadó jog és illetékesség

A német jog az irányadó a Weboldal használatára illetve a jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására nézve.
Amennyiben az ügyfél kereskedő vagy közjogi jogi személy, illetve amennyiben nem rendelkezik Németországban általános illetékességgel, akkor a Weboldal használatával és a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos minden jogvita illetékességi helye Hannover.
 

8. Nyilvántartásba vétel, feliratkozás, jelszó


A Konica Minolta Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármely szabadon hozzáférhető oldalát jelszavas védelem alá helyezze. Ilyen esetben a jelszó titokban tartása, illetve a használat utáni kijelentkezés a Felhasználó kizárólagos felelőssége, beleértve például a jelszó időről időre történő megváltoztatását is – annak érdekében, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá a felülethez. A Konica Minolta Magyarország Kft. a jelszó illetéktelen személyek általi felhasználásával összefüggésben a felelősségét, helytállási kötelezettségét teljes körűen kizárja.

Amennyiben valamely további szolgáltatás eléréséhez nyilvántartásba vétel, feliratkozás szükséges a Felhasználó köteles helyes, pontos és valós adatokat szolgáltatni, és bármilyen változás esetén késedelem nélkül frissíteni azokat.

A Konica Minolta Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ez irányú diszkrecionális döntése alapján megtagadja a feliratkozást, nyilvántartásba vételt bármely Felhasználóval szemben, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

•    a Felhasználó nem rendelkezik adószámmal (annak hiányában törzskönyvi azonosító számmal)
•    a Felhasználó hamis, vagy valótlan adatokat közöl;
•    a Felhasználó nem felel meg a jelen felhasználási feltételekben rögzített bármely feltételnek;
•    a Felhasználó jelen felhasználási feltételek bármelyikét megszegi;
•    a Felhasználó jelen weboldal használata során bármely hatályos jogszabályi rendelkezést megsért.

Amennyiben a Felhasználó tudomására jut bármilyen visszaélés az adataival kapcsolatban, úgy azt a Felhasználó köteles haladéktalanul a Konica Minolta Magyarország Kft. felé, írásban (1117 Budapest, Galvani utca 4.) és/vagy e-mailben (info@futureoffice.hu) jelezni.

Felelősség

Jelen weboldal a közzététel időpontjában elérhető információk és technológiák aktuális állapotát mutatja, ezért a Konica Minolta Magyarország Kft. nem vállal felelősséget jelen weboldal tartalmának aktualitásáért, pontosságáért vagy a tartalmak teljességéért, különösen, amennyiben esetlegesen változás történt a Konica Minolta Magyarország Kft. termékeit, vagy alkalmazásait illetően, azaz a termékek esetenként eltérhetnek a jelen weboldalon közöltektől.

A Konica Minolta Magyarország Kft. teljes körűen kizárja a felelősségét a jelen weboldal nem megfelelő, vagy nem rendeltetésszerű használatával összefüggésben.

A Konica Minolta Magyarország Kft. minden igyekezete ellenére nem tudja garantálni, hogy jelen weboldal vírusmentes. Ennek következtében a Felhasználónak saját költségén és kockázatára kell gondoskodnia a szükséges biztonsági intézkedések (pl.: víruskereső telepítése) megtételéről.

A Konica Minolta Magyarország Kft, illetve munkavállalói nem vállalnak felelősséget (ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget) az olyan károkért és veszteségekért - függetlenül azok jellegétől -, amelyeket esetlegesen a Felhasználó tapasztalhat a jelen weboldal, illetve aloldalai használata során, vagy azzal összefüggésben.

Bármely – a szerződésben szereplő - alapvető kötelezettség megsértése esetén, a felelősség terjedelme az általános jogszabályi rendelkezés alapján jogosult kártérítésre korlátozódik. A Konica Minolta Magyarország Kft. csak akkor vonható felelősségre szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésért, amennyiben azzal más vagy mások életét, testi épségét illetve egészségét közvetlenül veszélyeztette. 

Kövessen minket a LinkedIn oldalunkon!

Cégünkről, innovációinkról, eseményeinkről, állásajánlatainkról és egyéb híreinkről már a Linkedin oldalunkon is olvashat.
Kövessen minket!
Kövessen minket!