Visszaélés-bejelentési rendszer

1. Társaság adatai


Név    Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely    1117 Budapest, Galvani utca 4.
Cégjegyzékszám    01-09-065996
Adószám    10336328-2-43
Telefonszám    + 36 1 464 9000
E-mail cím    ugyfel@konicaminolta.hu


2. Visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (2019. október 23.) irányelvének rendelkezései folytán hazai jogunkban implementálásra került és 2023.07.24. napjától hatályos, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény. E törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve a Társaság visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer elsődleges célja az, hogy a Társaság működésének átláthatóságát, szervezetünk elszámoltathatóságát növelje azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket észlelő és jelző személyek megtorlástól való védelmét biztosítja a bejelentés kivizsgálása mellett.
Jelen Tájékoztatóban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Társaságunknál működő visszaélés-bejelentési rendszer igénybevételére jogosult:

  • a Társaság valamennyi munkavállalója,
  • korábbi munkavállalója,
  • a Társasággal egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek – ideértve a gyakornokokat és az önkéntes tevékenységet végző személyeket,
  • azon személyek, akik a Társasággal korábban ilyen jogviszonyban álltak,
  • a Társasággal munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyek, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött - ideértve az álláspályázók felvételi eljárását,
  • a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó,
  • egyéni cég,
  • a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy
akinek a Társaság tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás jut tudomására.


3. Visszaélés-bejelentési rendszer eljárási rendje

A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket és a belső visszaélés-bejelentési csatornákra vonatkozó, a bejelentések hatékony kivizsgálását szolgáló garanciális eljárási szabályokat a 2023. december 1.-től hatályos A visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályzatában rögzíti.

A Társaság esetében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Társaság által kijelölt bejelentővédelmi felelős szervezet, a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
A bejelentővédelmi felelős közreműködik a jogsértésekre, etikailag aggályos magatartásokra vonatkozó bejelentések fogadásában, értékelésében és hatékony kivizsgálásában, a bejelentések tartalma alapján szükség esetén vizsgálati terv és összefoglaló jelentés elkészítésében, valamint a bejelentés tartalma alapján szükségessé váló intézkedések megtételében. A bejelentések fogadását és kivizsgálását mint a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő kötelező feladatokat a Társaság bejelentővédelmi felelőse látja el.


A Társaság bejelentővédelmi felelősének neve és elérhetősége:
Név:     Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Cím/iroda: DE-30855 Langenhagen, Europaallee 17.
NAVEX Platform bejelentő felület elérhetőségek:
Szóbeli bejelentés, díjmentesen hívható forródrót szám: +36 80 016 537
Írásbeli bejelentés: https://secure.ethicspoint.com/domain/hu/default_reporter.asp

3. Bejelentések megtételének módja

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján lehet megtenni a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtető jelen Tájékoztató 2. pontjában feltüntetett elérhetőségein.
Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használnak rögzítésre alkalmas rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

4. Adatkezelés a bejelentések kapcsán

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvédnek, illetve külső szervezet részére továbbíthatóak.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Budapest, 2023. december 1.

Konica Minolta Magyarország Kft.